Begrippen

Onderstaand worden in alfabetische volgorde een aantal begrippen nader toegelicht.

Aftoppen
Corporaties hanteren streefhuren. Een streefhuur is de huurprijs waarnaar wordt gestreefd als een woning vrijkomt en opnieuw verhuurd wordt. Een streefhuur is dus leidend voor nieuwe huurders. Als een streefhuur ook leidend is voor zittende huurders, betekent dit dat afgetopt wordt op de streefhuur bij de huurverhoging per 1 juli van enig jaar. Bij aftoppen geldt:

  • Als de huurprijs die de zittende huurder betaalt hoger is dan de streefhuur van de woning krijgt die huurder per 1 juli geen huurverhoging.
  • Als de huurprijs die de zittende huurder betaalt lager is dan de streefhuur van de woning krijgt die huurder per 1 juli een huurverhoging tot maximaal de streefhuur.

Op advies van de Huurdersraad zijn de streefhuren bij zittende huurders per 1 juli 2020 niet leidend. Huurverhogingen worden dus dit jaar niet afgetopt op de streefhuren.

Aftoppingsgrens

Wat is de aftoppingsgrens in 2020?
De aftoppingsgrens is afhankelijk van de grootte van uw huishouden (thuiswonende kinderen tellen mee):

  • Voor een- en tweepersoonshuishoudens is deze in 2020 €619,01.
  • Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is deze in 2020 €663,40.

Dure scheefwoners, wat zijn dat?
‘Dure scheefwoners’ is een term die uit het Sociaal Huurakkoord komt. Dit is een akkoord tussen Aedes (de overkoepelende organisatie van woningcorporaties) en de Woonbond. Of jouw huishouden onder de noemer ‘dure scheefwoner’ valt, is afhankelijk van de huurprijs die je betaalt, het aantal leden van jouw huishouden en het verzamelinkomen van jouw huishouden. 

Energielabel
Woningen hebben – net als witgoedartikelen – een energielabel. Dat energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het energielabel varieert tussen een label A (zeer energiezuinig) tot energielabel G (zeer onzuinig).

Energie Prestatie Vergoeding (EPV)
Wat is de EPV, de Energie Prestatie Vergoeding per 1 juli 2020?
De maximale vergoedingen EPV worden per 1 juli 2020 geïndexeerd met 2,6%. Wij indexeren de EPV’s van onze 17 nul-op-de-meter woningen ook met 2,6% per 1 juli.

Geliberaliseerde huurcontract

Wat is een geliberaliseerd huurcontract?

Een contract is geliberaliseerd als de netto huurprijs bij het tekenen van het huurcontract boven de toen geldende liberalisatiegrens lag. Een eenmaal geliberaliseerd contract blijft geliberaliseerd, ook als de netto huurprijs na het tekenen van het huurcontract tot beneden de liberalisatiegrens daalt.

Gematigd huurbeleid
Een gematigd huurbeleid wil zeggen dat de ruimte die de wet biedt niet maximaal wordt benut. Per 1 juli 2020 mag gemiddeld maximaal 3,60% huurverhoging worden gevraagd. Omdat Wonen Zuid per 1 juli 2020 een inflatievolgende gemiddelde huurverhoging van 2,60% vraagt is sprake van een gematigd huurbeleid.

Gereguleerd huurcontract
Een contract is gereguleerd als de netto huurprijs bij het tekenen van het huurcontract onder of op de toen geldende liberalisatiegrens lag. Een eenmaal gereguleerd contract blijft gereguleerd, ook als de netto huurprijs na het tekenen van het huurcontract tot boven de liberalisatiegrens stijgt.

Harde inkomensgrens
Tot en met 2019 kon je in aanmerking komen voor huurtoeslag tot een bepaald inkomen. Die grenzen zijn nu opgerekt, dus de ‘oude’ grenzen zijn niet meer hard. Daardoor is de kans in 2020 groter dan in 2019 dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Kale huurprijs, wat is dat?
De kale huurprijs is de netto huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten en verzekeringen.

Kwaliteitskortingsgrens
De kwaliteitskortingsgrens bedraagt in 2020 € 432,51. Jongeren tot 23 jaar met een subsidiabele huur van maximaal de kwaliteitskortingsgrens komen in aanmerking voor huurtoeslag.

Liberalisatiegrens

Wat is de liberalisatiegrens in 2020?

De liberalisatiegrens is in 2020 € 737,14. Had jouw huishouden, bij het tekenen van het huurcontract, een netto huurprijs van maximaal de toen geldende liberalisatiegrens? Dan kwam jouw huishouden in aanmerking voor huurtoeslag. Dat blijft zo, ongeacht de ontwikkeling van de huurprijs. Tenminste, als het inkomen dusdanig laag blijft dat je huurtoeslaggerechtigd bent.

Maximale huurprijsgrenzen

Wat zijn de maximale huurprijsgrenzen?

De wet bepaalt welke huurprijs er maximaal mag worden gevraagd. Deze maximale prijs is afhankelijk van het aantal zogenaamde woningwaarderingspunten. Ligt een huurprijs meer dan een half jaar boven de maximale huurprijsgrens en heb je geen bezwaar daartegen gemaakt? Dan is deze huurprijs in principe overeengekomen en dus geldig. Wij toppen al onze huurprijzen en streefhuurprijzen op de maximale huurprijsgrenzen. 

Scootmobiel aansluitpunten
Wat kost een aansluitpunten voor een scootmobiel per maand?
Per 1 juli 2020 is de huurprijs van alle scootmobiel aansluitpunten € 5,00 per maand. Het kan dus zijn dat sommige huurprijzen iets dalen, terwijl andere iets stijgen. 

Sociaal Huurakkoord

Wat houdt het sociaal huurakkoord in?

Eind 2018 hebben Aedes (de overkoepelende organisatie van woningcorporaties) en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord gesloten. Hierin is het volgende afgesproken. 

  1. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2020 mag op z’n hoogst gelijk zijn aan de inflatie van 2,6%. Als een woningcorporatie door herstructurering, duurzaamheid, betaalbaarheid of beschikbaarheid meer nodig heeft mag deze – mits er afspraken zijn gemaakt hierover – maximaal inflatie plus 1,0% vragen. 
  2. Dure scheefwoners mogen een verzoek doen voor huurbevriezing of -verlaging. 

Streefhuren

Wat zijn streefhuren?

Streefhuren zijn de huurprijzen waar wij naar streven. Als een woning vrijkomt en opnieuw wordt verhuurd, is dat tegen de streefhuur. Meestal is deze hoger dan de huur van de vertrekkende huurder, maar door de invoering van Passend Toewijzen kan het ook zo zijn dat de streefhuur lager is. In dat geval verlagen wij de huurprijs bij mutatie. Zie ook ‘Aftoppen’.

Uittrekstel uit de Basis Registratie Personen
Wat is een Uittreksel uit de Basis Registratie Personen?
Dit is een bewijs dat je kunt krijgen bij de gemeente waarin je woont. Hierop staat aangegeven welke personen op een adres zijn ingeschreven. Bij de meeste gemeenten zijn daar kosten aan verbonden (ongeveer €10).

Verzamelinkomen
Dit is de optelsom van de geregistreerde inkomens van alle leden van jouw huishouden die ouder zijn dan 18 jaar. Dit wordt door de Belastingdienst gebruikt.  

Zelfstandige woning 
Een woning is zelfstandig als deze een eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet heeft. Heeft een woning geen eigen toegang, of een gedeelde keuken of toilet met de bewoners van andere woningen/kamers? Dan noemen we dat een onzelfstandige woning.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden