Privacy

Privacy statement Wonen Zuid

Stichting Wonen Zuid, statutair gevestigd aan het Buitenop 9, 6041 LA te ROERMOND en kantoorhoudend te Roermond en Heerlen is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uw privacy en de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons geeft zijn voor ons van groot belang. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Daarnaast beschermen wij uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat deze op een correcte manier gebruikt worden als dat nodig is. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Als u gebruik wilt maken van onze diensten (bijvoorbeeld het huren van een woning), hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst af te sluiten.

Ben u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Dit verschilt per situatie. In bepaalde gevallen is dit verplicht vanuit de wet. In andere situaties hebben we uw toestemming nodig. Hieronder leggen we dit verder uit.

Noodzakelijk

In veel gevallen hebben we uw persoonsgegevens nodig om u een dienst of product te kunnen bieden. Om u een woning te kunnen verhuren, wordt bijvoorbeeld een huurcontract opgesteld. Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Wettelijk verplicht

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld voor de opsporing van strafbare feiten.

Toestemming nodig

Voor sommige extra producten en diensten hebben we eerst uw uitdrukkelijke toestemming nodig voordat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is onze (digitale) nieuwsbrief.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We maken onderscheid tussen ‘algemene’ en ‘gevoelige’ persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, trouwdatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gevoelige persoonsgegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie), daar waar noodzakelijk medische indicaties (zoals woningaanpassing of woningtoewijzing) en informatie over de huishoudsamenstelling. We zijn daarnaast wettelijk verplicht om te toetsen of de inkomensgegevens bij de huurder horen.

Camerabeelden

Voor uw en onze veiligheid hebben wij in diverse complexen in de algemene ruimten en in de liften camera’s hangen. Deze camera’s zijn gericht op de entree, de liftentree en bevinden zich in de liften zelf.

Hoe en waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om de huurovereenkomst op te kunnen stellen of omdat we dat vanuit de wet verplicht zijn. Hieronder leggen we dit verder uit.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en ons. Hiervoor is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: In sommige gevallen zijn we vanuit de wet verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Gerechtvaardigd belang: In bepaalde situaties hebben wij het recht om uw persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden. In dit soort gevallen weegt het zogenaamde gerechtvaardigd belang zwaarder dan het privacybelang.
 • Toestemming: Als wij persoonsgegevens willen verwerken, die niet onder een van bovenstaande categorieën vallen, vragen wij u hiervoor vooraf toestemming.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze organisaties krijgen alleen toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer. Dit geldt ook voor gegevens die aan de accountant of de overheid verstrekt worden.

Wij maken gebruik van softwareprogramma’s om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat zij op een rechtmatige manier hiermee omgaan hebben wij verwerkersovereenkomsten met hen afgesloten.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen bijvoorbeeld om woonoverlast of fraude aan te pakken.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Ook zullen wij geen persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven voor hun direct marketing doeleinden.

Gegevens buiten Europa - Wonen Zuid verwerkt bij het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken gegevens buiten Europa. Dit gebeurt op basis van de eisen die de AVG in dit kader stelt.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij hebben een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Binnen Wonen Zuid hebben alleen die medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens die betrokken zijn bij de dienstverlening aan u. Deze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van onze dienstverlening aan u. Uitzondering daarop zijn die situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren.

Welke rechten heeft u?

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Recht op gegevensverwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
 • Recht op beperking van de verwerking: in de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt ons verzoeken om alle persoonsgegevens die betrekking hebben op u over te laten dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: u kunt bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld marketing gerelateerde activiteiten.

Als u gebruik wil maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Wij doen er alles aan om hiervoor te zorgen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u een klacht hebt over onze werkwijze, kunt u dit bij onze privacy officer melden, via email privacy@wonen-zuid.nl . Heeft u een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Op onze website vindt u een rubriek “Vraag en antwoord”. Heeft u toch nog vragen of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met ons serviceteam via 088-6653653 of per email via serviceteam@wonen-zuid.nl